معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)
دکتر فریبرز حسینجانزاده

معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)