تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

الی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

تمامی ورودی ها و رشته گرایش ها

 

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
الی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تمام ورودی ها و رشته گرایش ها

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :       ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
پایان کلاس ها   :    ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ (غیرپزشکی ) – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱( پزشکی )
  امتحانات :  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (غیرپزشکی ) – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰(پزشکی )