تقویم آموزشی تابستان ۹۷-۹۸

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تمامی رشته گرایش ها
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تمامی رشته گرایش ها
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ تمامی رشته گرایش ها
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تمامی رشته گرایش ها

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :                           ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
پایان کلاس ها   :                            ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
  امتحانات :                                      ۱۳۹۸/۰۵/۲۶  لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۳۱