تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۸

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت * تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ورودیهای ۹۴ و قبل از آن
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ورودی ۹۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ورودی ۹۶
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ورودی ۹۷

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت * تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ورودیهای ۹۴ و قبل از آن
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ورودی ۹۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ورودی ۹۶

تاریخهای مهم

شروع كلاس ها :                           ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
پايان كلاس ها   :                            ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
شروع امتحانات :                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۵