تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۹

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ورودی های :            ۹۵     وقبل ازآن
دوشنبه  ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ورودی:                     ۹۶
سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ورودی:                   ۹۷
چهارشنبه  ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ورودی:                   ۹۸

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ورودی های :            ۹۵   وقبل ازآن
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ورودی :                    ۹۶    
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ورودی :                   ۹۷   

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :                           ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
پایان کلاس ها   :                          ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  امتحانات :                                    از ۱۳۹۸/۱۰/۱۴