تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ورودیهای ۹۴ و قبل از آن
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ورودی ۹۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ورودی ۹۶
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ورودی ۹۷

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ورودیهای ۹۴ و قبل از آن
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ورودی ۹۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ورودی ۹۶
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ورودی ۹۷

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :                           ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
پایان کلاس ها   :                            ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
شروع امتحانات :                             ۱۳۹۸/۰۳/۲۵