تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ورودی های :            ۹۵     وقبل ازآن
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ورودی:                     ۹۶
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ورودی:                   ۹۷
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ورودی:                   ۹۸
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تمامی ورودی ها و رشته گرایش ها
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تمامی ورودی ها و رشته گرایش ها

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ تمام ورودی ها و رشته گرایش ها
یک شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ تمام ورودی ها و رشته گرایش ها
دو شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تمام ورودی ها و رشته گرایش ها
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تمام ورودی ها و رشته گرایش ها
چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
تمام ورودی ها و رشته گرایش ها
پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
تمام ورودی ها و رشته گرایش ها

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :                           ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
پایان کلاس ها   :                          ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
  امتحانات :                                    از ۱۳۹۹/۰۳/۲۴