تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۸-۹۹

حذف و اضافه

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

تمامی رشته گرایشها

******** ***************

انتخاب واحد

تاریخ

از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت

 تمامی رشته گرایشها

شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
الی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
تمام ورودی ها و رشته گرایش ها

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :       ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
پایان کلاس ها   :        ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
  امتحانات :  ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۰۶