فرم تماس با مسئولین دانشگاه

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۲۱
jafari@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
دکتر محمدجعفری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
دکتر محمدجعفری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۳۵
keramati@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
دکترسعید کرامتی تولایی
معاونت اداری و مالی
دکترسعید کرامتی تولایی
معاونت اداری و مالی
دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۵۱
janazadeh@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
دکتر فریبرز حسینجانزاده
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر فریبرز حسینجانزاده
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۲۵
jalalabadi@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
دکتر یوسف جلال آبادی
معاونت پژوهش و فناوری
دکتر یوسف جلال آبادی
معاونت پژوهش و فناوری
دکترای تخصصی هسته ای

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۵۲
janazadeh@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
جواد حسنی اسکندری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
جواد حسنی اسکندری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
کارشناسی ارشد ریاضی