فرم تماس مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات

۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۱۸
kimiaee@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
مهندس مهدی کیمیایی
رئیس مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس مهدی کیمیایی
رئیس مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات
۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۰۱-۷
داخلی ۲۹۵
peashdad@iaukashmar.ac.ir
شنبه تا چهارشنبه
مهندس محمدحسن پیشداد
کارشناس آمار
مهندس محمدحسن پیشداد
کارشناس آمار