قابل توجه كليه دانشجويان مشمول

قابل توجه كليه دانشجويان مشمول (دانشجوياني كه ازمعافيت تحصيلي استفاده مي نمايند )

 دانشجوياني كه درمدت سنوات مجاز تحصيل فارغ التحصيل نمي گردند موظف هستند قبل از اتمام سنوات،  جهت صدور مجوز ادامه تحصيل نسبت به اخذ  سنوات ارفاقي به امور دانشجويي(امور مشمولين) مراجعه نمايند

سقف سنوات مجاز تحصيل براي مقاطع مختلف تحصيلي بشرح ذيل است:

1- كارداني : دو ونيم سال (5ترم ).

2- كارشناسي ناپيوسته  و کارشناسي ارشد ناپيوسته: سه سال (6ترم ).

3- كارشناسي پيوسته : پنج سال ( 10ترم ) 

4- دکتري تخصصي:شش سال (12ترم)

عواقب هرگونه سهل انگاري دراين ارتباط برعهده ي شخص دانشجو خواهد بود . لطفا به سال ورود و مدت سنوات مجاز توجه فرمائيد . 

  معاونت دانشجويي فرهنگي واحد

           امورمشمولين 

 

       خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی

  •             051-55250501-7

  •             051-55250520

  •             info@iaukashmar.ac.ir

  •           کدپستی :    9671997718 

بازدیدکنندگان سایت

بازدید امروز
کل بازدیدها
909
3175410

زمان آنلاین بودن (1 دقیقه پیش):1

جستجو