قابل توجه دانشجویان دکتری زبان و ادبیات عربی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تاریخ ارائه موضوع : هفته اول شهریور ماه 

تاریخ بررسی موضوعات و تعیین استاد راهنما و مشاور: هفته دوم شهریورماه 

تاریخ دفاع از پروپزال : روز سه شنبه 18 مهرماه