آخرین خبرها و اطلاعیه ها

آدس سامانه امتحانات مجازی

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

ادس سامانه امتحانات مجازی

http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/

برای ورود از شماره دانشجویی(شماره هشت رقمی که با سال ورود شروع می شود)  استفاد کنید.

لینک کانال تلگرامی اطلاع رسانی واحد:
https://t.me/kashmariau