آخرین خبرها و اطلاعیه ها

آگهــی مــزایـده

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

آگهــی مــزایـده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در نظر دارد :

ضایعات موجود شامل ( آهن ، چدن ) ( کاغذ ، مواد پلاستیکی و موکت ) و ( سیستم های کامپیوتری مستعمل ) خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده در ازاء کاغذ ،پلاستیک و موکت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال- سیستم های کامپیوتری مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال – آهن و چدن مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سپرده به حساب جاری ۰۱۰۵۷۸۴۵۳۰۰۰۹ واریز و فیش مربوطه را به همراه مدارک لازم در پاکت ( الف ) و فرم مربوط به قیمت پیشنهادی را در پاکت (ب) لاک و مهر شده به امور اداری تحویل نمایند .

* در صورت تکمیل نبودن محتویات پاکت (الف ) پاکت ( ب) بازگشایی نخواهد شد .

حداکثر زمان دریافت اسناد ۲۱/۱۰/۱۳۹۹

حداکثر زمان تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی  ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمـر

—————————————————————————–

آگهــی مــزایـده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در نظر دارد :

وسایل نقلیه خود را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

نوع وسیله سیستم مدل رنگ وضعیت بیمه توضیحات
مینی بوس بنز ۱۳۷۰ سفید شیری روغنی شخص ثالث تا ۳۰/۲/۱۴۰۰
موتور هندا تکتاز ۱۳۸۳ قرمز ندارد
تراکتور فرگوسن ۱۳۷۰ قرمز شخص ثالث ۲۲/۳/۱۴۰۰ تراکتور دارای ادوات کشاورزی شامل گاو  آهن ، ردیف کار ، کانتیواتور ، بیل مکانیکی ، بیل بذر پاش ، بیل جلو ، تریلی فلزی یا دو چرخ می باشد .

متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده در ازاء مینی بوس مبلغ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ و موتور  مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تراکتور و ادوات مربوطه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  به عنوان سپرده به حساب جاری ۰۱۰۵۷۸۴۵۳۰۰۰۹ واریز و فیش مربوطه را به همراه مدارک لازم در پاکت ( الف ) و فرم مربوط به قیمت پیشنهادی را در پاکت (ب) لاک و مهر شده به امور اداری تحویل نمایند .

* در صورت تکمیل نبودن محتویات پاکت (الف ) پاکت ( ب) بازگشایی نخواهد شد .

حداکثر زمان دریافت اسناد ۲۱/۱۰/۱۳۹۹

حداکثر زمان تحویل اسناد با قیمت پیشنهادی  ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمـر

دانلود اسناد و فرم ها

 

فرم ۱

فرم ۲