آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام در کانونهای فرهنگی دانشجویان

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

بدینوسیله با توجه به شروع سال تحصیلی جدید امور فوق برنامه های دانشگاه در نظر داردبراساس  علاقمندی وتوان دانشجویان محترم برنامهای فرهنگی رااجرا نماید .

لذا از کلّ دانشجویان تقاضا می شود جهت ثبت نام در کانونهای فرهنگی حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به امور فوق برنامه اداره فرهنگی اجتماعی مراجعه نمایید .