آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید انتخاب واحد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

با توجه به درخواست دانشجویان و موافقت معاونت محترم علمی مقرر شد در تاریخ های دو شنبه ( ۹۸/۰۷/۰۱ ) ، سه شنبه ( ۹۸/۰۷/۰۲ ) ، چهارشنبه ( ۹۸/۰۷/۰۳ ) انتخاب واحد بصورت اینترنتی انجام شود