آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه مور مالی

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورتی مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم به صورت حضوری یا مجازی هستند که هیچ گونه بدهی به امور مالی یا صندوق رفاه دانشجویان نداشته باشند.