آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه کلاس های مجازی دانشجویان ورودی ۹۹

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

انتخاب واحد کلیه دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت کرده اند انجام شده است. لطفا از طریق سامانه آموزشیار (http://edun.iau.ac.ir/) انتخاب واحد خود را بررسی نمایید.
کلاس ها غیر عملی از شنبه به صورت مجازی از طریق سامان کلاس های مجازی استان خراسان رضوی (http://lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms/default.aspx) برگزار خواهدشد.
جهت ورود به آموزشیار:  http://edun.iau.ac.ir
کد کاربری : شماره دانشجوی ۱۴ رقمی
رمز عبور: شماره دانشجوی ۱۴ رقمی
جهت ورود به کلاس های مجازی:   http://lms.mshdiau.ac.ir
کد کاربری : شماره دانشجوی ۱۴ رقمی
رمز عبور: شماره دانشجوی ۱۴ رقمی