سید هاشم رئیس الساداتی فوق لیسانس پرستاری
مسئول کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
مسئول کمیته  ارزیابی و ارزشیابی
آرش عابدین زاده فوق لیسانس پرستاری
مسئول کمیته توانمند سازی اساتید
مسئول کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درسها
رضا بشارتی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و در مانی
مسئول جشنواره های آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش
مسئول کمیته اعتبار بخشی
اکرم طاهریان فوق لیسانس پرستاری
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد