آخرین خبرها و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان بصورت مجازی(آدرس جلسه)

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر بصورت مجازی

آدرس:   http://lms.iaukashmar.ac.ir/ddmeeting

دانشجویان و اساتید محترم جهت شرکت در جلسه بصورت مهمان وارد شوند.

 

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر