آخرین خبرها و اطلاعیه ها

بیانات امام خمینی (ره): (بعد از برکناری بنی صدر خائن)

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

همه شما، همه ما، هر مکلف همانطور که باید نماز بخواند همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند

ما یک سیلی خوردیم از اشتباه

ما همه این نابسامانیها که الان داریم برای اینکه اشتباه کردیم
نباید اشتباه تکرار بشود

دنبال این باشید که یک نفر صد درصد مکتبی، اسلامی، درخط اسلام برای ریاست جمهور انتخاب کنید