بر اساس دستورالعمل مورخ ۸۲/۱۲/۱۳ به شماره ۲۴۶۲۸ معاون محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارتخانه و در راستای تحقق هدف استراتژیک GIO2  از مجموعه اهداف راهبردی دانشگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تاسیس گردید و مسوولیت آن به معاونت آموزش بالینی در تاریخ ۸۳/۹/۱۰ واگذار گردید.