آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تقویم ترمی نیمسال دوم ۹۷-۹۸ اعلام شد

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

انتخاب واحد :

 

ایام تاریخ ازساعت۸ صبح به مدت۲۴ ساعت(تمامی رشته گرایش ها)
یکشنبه ۷/۱۱/۱۳۹۷ ورودی های :            ۹۴   وقبل ازآن
دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۹۷ ورودی :                     ۹۵     
سه شنبه ۹/۱۱/۱۳۹۷  ورودی :                   ۹۶
چهارشنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ ورودی :                   ۹۷

 حذف و اضافه :

 

ایام تاریخ ازساعت۸ صبح به مدت۲۴ ساعت(تمامی رشته گرایش ها)
یکشنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ ورودی های :         ۹۴     وقبل ازآن
دوشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ ورودی:                    ۹۵
سه شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ ورودی:                 ۹۶
چهارشنبه ۱/۱۲/۱۳۹۷ ورودی :                   ۹۷

 

 شروع کلاس ها :                                       ۱۳/۱۱/۹۷

پایان کلاس ها   :                                ۲۳/۳/۹۸

شروع امتحانات :                               ۲۵/۳/۹۸

 

   تذکر بسیار مهم :    انتخاب واحد و حذف و اضـافه خارج از این برنامه امکان پذیر نخواهد بود .

 

 

                                                                                                                    اداره آموزش واحد کاشمر