دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDO) ) به عنوان محور آموزش هر سیستم آموزشی بوده و ارتقای کیفی آموزش مدیون آن است را بر عهده دارد  . شرح وظایف  و اختیارات این دفتر بشرح ذیل است :

الف) نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروهها  :

۱) ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها ( اعم از کلاس درس ، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلوپ ، گزارش مورد و …. ) بر اساس چک لیست های EDO

۲- ارائه فیدیک در موضوع کمیت و کیفیت فرآیندهای آموزشی به گروهها

۳- نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان ( تناسب متد ارزیابی ، اهداف آموزشی ، روایی , پایایی آزمون ) و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید .

۴) هدایت اجرای ارزشیابی درونی درگروههای آموزشی

ب) همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی :

۱) ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید

۲) تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید

۳) اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی

۴) تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای

۵- ارائه  و بازبینی فرمهای ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده

۶) شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

ج) ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش :

۱) راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی

۲) چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشکی

۳) ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی ( شهید مطهری و … )

د) شرکت در برنامه ریزی آموزش :

۱) نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی

۲) تکمیل طرح درس های تدوین نشده و بارگذاری آنها بر روی سایت دانشکده

 ه ) همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی :

۱)نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC

۲) معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی  جهت شرکت در کارگاههای آموزشی EDC

۳) تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی