معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)
دکتر محمد شایگان مهر

معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)

معاونت آموزشى

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر بـــه عنوان بــــانــی و مسئول پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، با توجه به جایگاه مهم خود سعی در پیشبرد و ارتقـــاء سطــــح کیفی و کمــــی عرصه پژوهش در تمامی زمینه هـا نموده و با اولویت قــراردادن فعالیت هــای پژوهشی در تلاش است تــا جایگاه شایسته ای در بیــن دانشگاههای معتبر  پیدا نماید.


تلفن خانه مرکزی ( شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ ) :۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۰۱-۷

داخلی:۲۳۲

مستقیم:۰۵۱۵۵۲۵۰۵۵۰