معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)
دکتر نسترن صادقی

معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی)