آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه مجازی مکانیزمهای دفاعی ابعاد روانشناختی در برخورد با کوئید۱۹(کرونا)

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:خانم دکتر رسولی

♦️موضوع:مکانیزمهای دفاعی ابعاد روانشناختی در برخورد با کوئید۱۹(کرونا)

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۸ تا ۲۰

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research