آزمون آسکی تابستان ۹۸
عوامل اجرایی: آقای رضا بشارتی درس بهداشت روان آقای آرش عابدین زاده علائم حیاتی سرکار خانم سیاح پور تنظیمات دارویی
سرکار خانم رضایی روشن آموزش به مددجو خانواده سرکار خانم دهقان تزریقات وریدی سرکار خانم طاهریان پروسیجر
سرکار خانم خوشبخت پانسمان پانسمان ارزیابی احیا قلبی و ریوی
سر کار خانم زارع سر کار خانم ملکی آقای سید هاشم ریس الساداتی آقای محمود عبدی سر کار خانم فاطمه کرد
آزمون آسکی تابستان ۹۷      
عوامل اجرایی: سر کار خانم تجلی سر کار خانم شاکری سر کار خانم غلامزاده سر کار خانم ملکی آقای آرش  عابدین زاده آقای رضا  بشارتی
  آقای سید هاشم ریس الساداتی آقای محمود رزمجو آقای محمود عبدی آقای حسینی سنجدک خانم مریم دلبر