تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

حذف و اضافه

 

تاریخ / روز

 

ورودی

نوبت اول

نوبت دوم
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۹۷ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۴ از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۹۸ و ۹۹
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

 

انتخاب واحد

تاریخ / روز

ورودی

نوبت اول

نوبت دوم

۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ورودی های ۹۶ و ماقبل
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
ورودی های ۹۷ و ۹۸
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
۲۵ و ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
ورودی های ۹۹
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
انتخاب واحد با تاخیر
۱ اسفند ۱۳۹۹
۹۷ و ماقبل
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
۲ اسفند ۱۳۹۹ ورودی های ۹۸ و ۹۹
از ساعت ۸ الی ۱۴
از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

تاریخهای مهم

شروع کلاس ها :       ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
پایان کلاس ها   :    ۱۴۰۰/۰۳/۰۰ (غیرپزشکی ) – ۱۴۰۰/۰۳/۰۰( پزشکی )
  امتحانات :  ۱۴۰۰/۰۰/۰۰ (غیرپزشکی ) – ۱۴۰۰/۰۰/۰۰(پزشکی )