اطلاعات مدیران گروههای آموزشی

دکتر رضا وکیلی
مدیر گروه علوم دامی

دکتر رضا وکیلی

دانشیار

پست الکترونیک :……………………………………………..

روزهای حضور :………………………………………………..

دکتر محمدهادی مهدیزاده
مدیرگروه معماری

دکتر محمدهادی مهدیزاده

استادیار

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

دکتر حمیدرضا طهماسبی
مدیر گروه کامپیوتر

دکتر حمیدرضا طهماسبی

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

سید هاشم رئیس الساداتی
مدیرگروه پرستاری

سید هاشم رئیس الساداتی

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

اکرم مصدقی
مدیرگروه معارف اسلامی

اکرم مصدقی

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

دکتر علی اکبر ثمری
مدیر گروه روان شناسی

دکتر علی اکبر ثمری

استادیار

پست الکترونیک :

دکتر محمد شایگان مهر
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر محمد شایگان مهر

استادیار

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

دکتر حسن شوقی
مدیرگروه عمران

دکتر حسن شوقی

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

دکترحسین یوسف پور
مدیر گروه حقوق

دکترحسین یوسف پور

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :

مهندس حسین حسینی
مدیر گروه مکانیک

مهندس حسین حسینی

مربی

پست الکترونیک :

روزهای حضور :